หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางดาราณี ศรีจันทร์อ่อน โทร. 081 865 4321
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว
นายศุภฤกษ์ อินทร์แก้ว โทร. 086 829 0824
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอุไรวรรณ นิลสนธิ โทร. 085 278 9067
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวณิชมน เพิ่มกสิการ โทร. 092 805 1338
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางธมนชนก ยะสะวุฒิ โทร. 083 969 1991
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางธมนชนก ยะสะวุฒิ โทร. 083 969 1991
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม