งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นางสาวรัชฎาพร ดำรงค์กุมภาศรี
พนักงานดับเพลิง
นายพิทักษ์ แซ่เตียว
พนักงานดับเพลิง
นายประวิทย์ วงษ์เสือ
พนักงานดับเพลิง
นายเอนกพงษ์ ขาวสะอาด
พนักงานดับเพลิง
นายยงยุทธ ประชาสมบัติ
พนักงานดับเพลิง
นายจักรกฤษณ์ สลางสิงห์
พนักงานดับเพลิง