กองสาธารณสุขฯ
 
 
นางธมนชนก ยะสะวุฒิ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางสาวมนัสวี คณาวนิช
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวมิรันตี ร่มโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา
นางสาวณัชญ์สนัน ภูศรีสมัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าที่ ร.ต.โยธิน มุสิกานันท์
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐชัย ใจหาญ
คนงาน
นางสาวน้ำทิพย์ ทองทน
คนงาน