กองการศึกษาฯ
 
 
นางธมนชนก ยะสะวุฒิ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวธัญชนก โสภากุล
นักวิชาการศึกษา
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวทิพาวัลย์ วุฒิการโกศล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุมิตรา มีระหันนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธัญยธรณ์ ผึ่งสะอาด
ครู
นางสาวบุญสม ชัยญาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกิติยา จันทร์โม้
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเอมอร แสงเงิน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนันทิดา ฟักทิม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุภาพร อ้นกระโทก
นักการ
นางสาวกาญจนา จำปาศรี
นักการ
นายสายชล แซ่เบ๊
คนงาน
นางสาวนลพรรณ เนื่องจำนงค์
คนงาน