กองช่าง
 
นางสาวณิชมน เพิ่มกสิการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอภินันท์ สุระประเสริฐ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสมชาย พิมพา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายลือชัย สิงห์หนู
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา
นายจำนงค์ สร้อยสน
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา
นางสาวลัดดาวัลย์ อ่อนศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ