กองคลัง
 
 
นางอุไรวรรณ นิลสนธิ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอมรรัตน์ พรมบ่อ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวชาติยา ขาวสกุล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวณัฐธิดา หันตุลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกนิษฐกานต์ ทองดารา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศรณพัฒน์ ขาวศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจารุวรรณ วงศ์โพธิ์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุรีพร รอดภัย
คนงาน
นางสาววราภรณ์ ญาติจันทึก
คนงาน
นางสาวกุลปรียา ชาวไทย
คนงาน
นางสาวฐิตินันท์ ปิ่นทอง
คนงาน