สำนักปลัด
 
 
นายศุภฤกษ์ อินทร์แก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 086 829 0824
นางสาวรัตติยา เจียรนัยวิวัฒน์
นักพัฒนาชุมชน
นายนิธิรัตนพร บุญห่อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายศุภกฤต สานสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวฐิติพรรณ ศุภกิจจานุสรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปรีชา ปานบัว
พนักงานขับรถยนต์
นายสิทธิโชค อนุรักษ์เหมกุล
พนักงานขับรถยนต์
นายสุพจน์ สิงห์แสงอ่อน
ยาม
นายวรานนท์ สุมะหิงพันธ์
คนงาน
นางสาวรัชนี ศรประสิทธิ์
คนงาน
นางสาวรัตนาภรณ์ พงศ์รุ่งเรืองชัย
คนงาน
นางสาวยมนา กลิ่นอบเชย
คนงาน