คณะผู้บริหาร
 
 
นายทนงศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ โทร. 081 615 8947
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว
นายสมภพ สวัสดิ์สรรวงศ์ โทร. 081 436 3627
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว
นายธนะบูลย์ บุญเจือ โทร. 091 659 9999
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว
นายอภิรักษ์ ผลเจริญสมบูรณ์ โทร. 095 535 5353
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว