• Slide-5
  • Slide-3
  • Slide-6
  • Slide-2
  • Slide-4
  • Slide-1

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ตามที่  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว  ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว  ในการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2559  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559  ซึ่งบัดนี้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่แก้ว  ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) แล้ว  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว  click new1