• Slide-5
  • Slide-3
  • Slide-6
  • Slide-2
  • Slide-4
  • Slide-1

ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)

ตามที่  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว  ในการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559  เมื่อวันที่ 27  ตุลาคม  2559  ซึ่งบัดนี้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว  ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน click new