• Slide-5
  • Slide-3
  • Slide-6
  • Slide-2
  • Slide-4
  • Slide-1

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 2562

ตามที่  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว  ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และนายอําเภอบ้านบึง พิจารณาแล้วอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 87  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2561  เป็นต้นไป  ทั้งนี้  สามารถตรวจดูและขอรับข้อมูลได้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว รายละเอียด... click  new1