แผนอัตรากำลัง 3 ปี


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

- แผนอัตรากำลังประจำปี 2560-2563 click-3
- รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล click-3
- หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง click-3
- หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล click-3
- การฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานครู/พนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2561 click-3
- การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน click-3
- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ click-3
- กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
 click-3
แผนพัฒนาบุลากร ตำบลหนองไผ่แก้ว 2560-2563 click-3