กฎหมายและระเบียบ

 ❀ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.  

 http://www.chonburilocal.go.th/public/standardsao/data/index/menu/274