กฎหมายและระเบียบ

 ❀ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.  

 http://www.chonburilocal.go.th/public/standardsao/data/index/menu/274

งานนโยบายและแผน

แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว
ประจำปีงบประมาณ 2564 (download)

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ


- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี) (ดาวน์โหลด)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว


ประจำปีงบประมาณ 2562


แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงภารกิจและข้อบัญญัติของ อบต.หนองไผ่แก้ว (ดาวน์โหลด)

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (ดาวน์โหลด)