สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ


- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี) (ดาวน์โหลด)