คู่มือการปฏิบัตงาน

flower คู่มือการปฏิบัติงาน flower


flower2 สมรรถนะหลัก
flower2 แบบประเมิน
flower2 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
flower2
 แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
flower2
 กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้
flower2 การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้
flower2 
ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้
flower2 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
flower2 การจัดทำคำสั่งบริหารงานบุคคล
flower2 การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น-ในระบบแท่ง
flower2 การดำเนินการทางวินัย
flower2 แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
flower2 แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
flower2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้
flower2
 การประเมินผลพนักงานและพนักงานจ้าง
flower2
 สมรรถนะประจำสายงาน