โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย...

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

กำหนดการกำหนดการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 นถึง 14:00 น

  • 2 มีนาคม 2563 หมู่ 1 บ้านหนองปรือ    ณ บริเวณหน้าบ้าน อบต.แอ๊ด ตลาดหนองปรือ
  • 3 มีนาคม 2563 หมู่ 2 บ้านหินดาด       ณ บริเวณที่ทำการกองทุนหมู่ 2 บ้านผู้ใหญ่เส็ง
  • 4 มีนาคม 2563 หมู่ 3 บ้านป่ายุบ         ณ บริเวณหน้าบ้านนายกหนุ่ม
  • 5 มีนาคม 2563 หมู่ 4 บ้านหนองใน      ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์หมู่ 4
  • 9 มีนาคม 2563 หมู่ 5 บ้านหนองไผ่แก้ว  ณ บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5

หมายเหตุ :  1. นำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนรับวัคซีนทุกครั้ง

               2. ถ้ามารับวัคซีนไปฉีดเอง ต้องนำกระติกใส่น้ำแข็งมารับยาเท่านั้น

               3. กำหนดการดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

               4. ท่านใดต้องการทำหมันสุนัข/แมว มีค่าบริการราคา 600 บาท/ตัว

ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)

ตามที่  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว  ในการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559  เมื่อวันที่ 27  ตุลาคม  2559  ซึ่งบัดนี้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว  ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน click new

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

newรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562new

- รายงานสรุปการใช้งบประมาณ 6 เดือนแรก ประจำปี 2562 click-2
- รายงานผลการดำเนินการรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2562 click-2

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561

Laughingรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหาร ประจำปี 2561 
Smileรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 
Laughingรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 
Laughingรายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
Smileรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
Laughingรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  2560

  - รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2560 
  - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 
  - รายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  - รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559
 - รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2559
 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559
 - รายงานงบรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 -
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558

 - รายงานงบรายรับ-รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 - รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2558

 - รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ 3

new1 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว  มความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านป่ายุบ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  click

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ตามที่  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว  ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว  ในการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2559  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559  ซึ่งบัดนี้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่แก้ว  ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) แล้ว  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว  click new1