รายงานการประชุมสภา อบต.หนองไผ่แก้ว


ประจำปี 2562

▲ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 

▲ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 

▲ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 

▲ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 

▲ รายงานการประชุม คณะทำงานในการทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ 

-------------------------------------------

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองไผ่แก้ว

 

- รายการการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  2558

- รายการการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2558