รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

newรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562new

- รายงานสรุปการใช้งบประมาณ 6 เดือนแรก ประจำปี 2562 click-2
- รายงานผลการดำเนินการรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2562 click-2

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561

Laughingรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหาร ประจำปี 2561 
Smileรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 
Laughingรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 
Laughingรายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
Smileรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
Laughingรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  2560

  - รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2560 
  - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 
  - รายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  - รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559
 - รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2559
 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559
 - รายงานงบรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 -
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558

 - รายงานงบรายรับ-รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 - รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2558

 - รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2558