ช่องทางการติดต่อ

         


          ที่อยู่               ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว
                                444  หมู่ 4  ตำบลหนองไผ่แก้ว
                                อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  20220


          โทรศัพท์.       0 - 3816-0256


          โทรสาร.         0 - 3816 - 0266


          โทรศัพท์สายด่วน. (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
                               0 - 3816 - 0258 


          Website.      http://www.nongphaikaew.go.th/ 


          Facebook.   https://www.facebook.com/nongphaikaew