แผนทุจริต

 

flower3 คะแนนผลการประเมินแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 click-3
flower3 บันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2562 click-3
flower3 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี click-3
flower3 แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน click-3

นโยบายการบริหาร


paint นโยบายการบริหาร

 - คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว click

 - นโยบายการกำกับองค์การที่ดี click   

 - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561

   flower3 ส่วนที่ 1 click    
   flower3 ส่วนที่ 2 click  

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มอื่นๆ

flower3 หนังสือมอบอำนาจ 

แผนแม่บทสารสนเทศ

แผนแม่บทสารสนเทศ

Laughing แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2562 click-2

คู่มือการปฏิบัตงาน

flower คู่มือการปฏิบัติงาน flower


flower2 สมรรถนะหลัก
flower2 แบบประเมิน
flower2 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
flower2
 แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
flower2
 กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้
flower2 การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้
flower2 
ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้
flower2 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
flower2 การจัดทำคำสั่งบริหารงานบุคคล
flower2 การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น-ในระบบแท่ง
flower2 การดำเนินการทางวินัย
flower2 แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
flower2 แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
flower2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้
flower2
 การประเมินผลพนักงานและพนักงานจ้าง
flower2
 สมรรถนะประจำสายงาน