ข่าวการจัดซื้อ - จัดจ้าง

 -  ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  -

การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1

การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2

การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3

 

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ - จัดจ้าง ของ อบต.หนองไผ่แก้ว

ปีงบประมาณ 2563

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563new-2

-ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไผ่แก้ว - ถนน 344 หมู่ที่ 5new-2

-ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน new-2

ปีงบประมาณ 2562

click-2 ประกาศขายทอดตลาดประเภทครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

ปีงบประมาณ 2561

 
 
- ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า click
 
ปีงบประมาณ 2560
-  ประกาศขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด click
-  ประกาศขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ click
-  โครงการสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง click
-  โครงการจ้างเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2560 click
-  โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขต อบต.หนองไผ่แก้ว click
- โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปรือ - บรรจบทางหลวง 331 หมู่ที่ 1 click
- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองโกศล - ทางรถไฟเก่า หมู่ 2 click

ปีงบประมาณ 2559
- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ตลาดหนองไผ่แก้ว หมู่ 5 click
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองปรือ - บ้านคลองใหญ่ เชื่อมสายทางหลวง 331 หมู่ 1 click
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโกศล หมู่ 2 click
- โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขต อบต.หนองไผ่แก้ว click 
- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ 3 click
ปีงบประมาณ 2558
- โครงการปรับปรุงอาคารศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ  หมู่ 1 click-1
- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  สายบ้านหนองใน-ห้วยมะระ หมู่ 4 click-1
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางกิมไอ่ หมวดสา หมู่ 1 click-1
- โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมรั้วโรงเรียนบ้านป่ายุบ หมู่ 3 click-1
- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ 3 click-1
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองใน(ประปาหมู่บ้าน) หมู่ 4 click-1
- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ายุบ-บ้านหนองใน หมู่ 4 click-1

- ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองไผ่แก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 click-1

- สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นลานหินคลุกสาธารณประโยชน์ บ้านหนองกะไดอูม หมู่ 1 click-1

- สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ 5 click-1

- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโกศล ซอย 5 หมู่ 3 click-1

- สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่แก้ว - ถนนสาย 344 (บ้านบึง-แกลง) หมู่ 5 click-1

- สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขต อบต.หนองไผ่แก้ว click-1

- สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายผูกพัน หมู่ 3 click-1

- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสินชัย  หลำดำ หมู่ 1 click-1

- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาร์มไก่-รพช.(ผู้ใหญ่น่อย) หมู่ 2 click-1

- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป้าหลิม หมู่ 2 click-1