ข่าวประชาสัมพันธ์

_________________________________________________________________

442960qk4wjtzztt NEW UPDATE 442960qk4wjtzztt 

ꔚงบประมาณ ปี 2564
---↺  ระกาศ ภ.ด.ส.3 (download)

Smileประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองฯ (download)

Smileงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น งบประมาณปี 2563 (download)

Smileประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 (download)

Smileรายงานผลโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย "กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ปี 2563" (download)

Smileประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคาชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม > (1) , (2) , (3

Smileประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สังกัด อบต.หนองไผ่แก้ว เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่442960qk4wjtzztt 
     ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 24 เมษายน 2563

Smileคู่มือดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากไวรัสโคโรน่า 19  covid - 19

Smileโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

Smileประชาสัมพันธ์ ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Smileขอความร่วมมืองดเผา เพื่อลดปัญหามลพิษ 

Smileประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ผ่านบัญชีธนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Smileประชาสัมพันธ์การระบายน้ำลงในเขตทางหลวง จากแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี

 20 มกราคม 2563 
: ร่วมรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด เนื่องจาก สถานการณ์ภัยแล้ง
และขอความร่วมมือจากจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมซึ่งมีดังต่อไปนี้
1.สำรวจและซ่อมแซมภาชนะเก็บน้ำพร้อมฝาปิดครัวเรือน ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้และ
เก็บสำรองน้ำไว้อุปโภค-บริโภค ในภาวะขาดแคลนน้ำ
2.สร้างหรือซื้อภาชนะเก็บน้ำของครัวเรือนเพิ่เติมให้พอเพียวต่อการอุโภค-บริโภคของครัวเรือน
3.วางระบบการใช้น้ำอุปโภค-บริโภคอย่างประหยัด เพื่อให้มีไว้ใช้ตลอดฤดูแล้ง
การสร้างจิตสำนึก : สร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างประหยัด และตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
1.การซ่อม ทำความสะอาด และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในภาวะขาดแคลนน้ำ
2.การขอรับบริจาคภาชนะเก็บน้ำจากผู้มีจิตศรัทธา
3.ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ/องค์กรเอกชน ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆ

_________________________________________________________________

442960qk4wjtzzttประกาศรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองไผ่แก้ว 

442960qk4wjtzzttประกาศรับโอน (ย้าย) เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด อบต.หนองไผ่แก้ว
 

new-2 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

- ด่วน! รับสมัครร้านธงฟ้าประชารัฐใช้งานแอปพลิเคชัน "ถุงเงินประชารัฐ" click
- ด่วน! ขอความร่วมมือลดกิจกรรมอันก่อให้เกิดฝุ่นละออง click
- รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล click
การดำเนินตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 click
- กิจกรรมแสดงเจตจำนงการต่อต้านทุจริต ประจำปี 2562 click
- โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 click

ประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขฯ อบต.หนองไผ่แก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562
1. โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (รายละเอียดเพิ่มเติม)
2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (รายละเอียดเพิ่มเติม)
3. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (รายละเอียดเพิ่มเติม)
4. วันเอดส์โลก รายละเอียดเพิ่มเติม > (1), (2)

_________________________________________________________________

 

Laughingประชาสัมพันธ์ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี 2560 
Laughingโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน ประจำปี 2561 
Laughingกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Laughingารประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

Laughingแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  ประจำปี 2561
    - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2561
Laughingประชาสัมพันธ์โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
Laughingประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
Laughingประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
   - ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
Laughingขอเชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 
Laughingรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 
Laughingการยื่นแบบชำระภาษีและจดทะเบียนพาณิชย์ของ อบต.หนองไผ่แก้ว 


โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 
   - แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 เม.ย.- 31 พ.ค.2560
   - หนังสือมอบอำนาจการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอาส

- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิงให้แก่นักเรียน

มารู้จัก...ไอโอดีนกันดีกว่า 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา(Zika virus disease) 

ขอเชิญร่วมโครงการประชาคมชาวบ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2559

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559

การติดตามประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ รอบที่ 3

- การยื่นแบบชำระภาษีและจดทะเบียนพาณิชย์ของ อบต.หนองไผ่แก้ว click

- โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร click

- การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน click 

- รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน click