ข่าวประชาสัมพันธ์

 

_________________________________________________________________

442960qk4wjtzztt NEW UPDATE 442960qk4wjtzztt 

new-2 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

- ด่วน! รับสมัครร้านธงฟ้าประชารัฐใช้งานแอปพลิเคชัน "ถุงเงินประชารัฐ" click
- ด่วน! ขอความร่วมมือลดกิจกรรมอันก่อให้เกิดฝุ่นละออง click
- รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล click
การดำเนินตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 click
- กิจกรรมแสดงเจตจำนงการต่อต้านทุจริต ประจำปี 2562 click
- โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 click

_________________________________________________________________

 

Laughingประชาสัมพันธ์ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี 2560 
Laughingโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน ประจำปี 2561 
Laughingกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Laughingารประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

Laughingแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  ประจำปี 2561
    - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2561
Laughingประชาสัมพันธ์โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
Laughingประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
Laughingประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
   - ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
Laughingขอเชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 
Laughingรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 
Laughingการยื่นแบบชำระภาษีและจดทะเบียนพาณิชย์ของ อบต.หนองไผ่แก้ว 


โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 
   - แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 เม.ย.- 31 พ.ค.2560
   - หนังสือมอบอำนาจการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอาส

- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิงให้แก่นักเรียน

มารู้จัก...ไอโอดีนกันดีกว่า 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา(Zika virus disease) 

ขอเชิญร่วมโครงการประชาคมชาวบ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2559

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559

การติดตามประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ รอบที่ 3

- การยื่นแบบชำระภาษีและจดทะเบียนพาณิชย์ของ อบต.หนองไผ่แก้ว click

- โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร click

- การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน click 

- รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน click