ข่าวประกาศ อบต.หนองไผ่แก้ว

ประกาศ อบต.หนองไผ่แก้ว ปีงบประมาณ 2562

-รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 (download)

- รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

____________________________________________________________________________________________________________________


ประกาศ อบต.หนองไผ่แก้ว ปีงบประมาณ 2561

- ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 new-2
- เรียกประชุมสภา อบต.หนองไผ่แก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 new-2
- ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 new-2
- ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 new-2
- ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 
- เรียกประชุมสภา อบต.หนองไผ่แก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 
- ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
- เรียกประชุมสภา อบต.หนองไผ่แก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.หนองไผ่แก้ว 

- หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนหรือสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.หนองไผ่แก้ว
- กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.หนองไผ่แก้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่แรก ประจำปี 2561
- เรียกประชุมสภา อบต.หนองไผ่แก้ว  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี 2561
- ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศ อบต.หนองไผ่แก้ว ปีงบประมาณ 2560

- เรื่อง  เรียกประชุมสภา อบต.หนองไผ่แก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559 

- เรื่อง  อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

- เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประกาศ อบต.หนองไผ่แก้ว ปีงบประมาณ 2559

- เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.หนองไผ่แก้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 click-3 

- เรื่อง  เรียกประชุมสภา อบต.หนองไผ่แก้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 click-3 

- เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) click-3 

- เรื่อง  เรียกประชุมสภา อบต.หนองไผ่แก้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 click-3  

- เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 click-3  
ประกาศ อบต.หนองไผ่แก้ว ปีงบประมาณ 2558

- เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2558 click-3  
- เรื่อง  ประกาศใช้คู่มือประชาชน click-3 

- เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.หนองไผ่แก้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2558 click-3

- เรื่อง  เรียกประชุมสภา อบต.หนองไผ่แก้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 

- เรื่อง  อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) click-3

- เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.หนองไผ่แก้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 click-3

- เรื่อง  เรียกประชุมสภา อบต.หนองไผ่แก้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 click-3

- เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนหรือสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.หนองไผ่แก้ว click-3

- เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองไผ่แก้ว  สมัยสมัญ  ประจำปี 2558  และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 click-3

- เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.หนองไผ่แก้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่แรก  ประจำปี 2558 click-3