นโยบายการบริหาร


paint นโยบายการบริหาร

 - คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว click

 - นโยบายการกำกับองค์การที่ดี click   

 - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561

   flower3 ส่วนที่ 1 click    
   flower3 ส่วนที่ 2 click