วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
      " เป็นเมืองน่าอยู่ที่พร้อมไปด้วยการสาธารณูปโภค  คุณภาพชีวิต  สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการที่ดี "

พันธกิจ (Mission)
    1.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางอากาศ
    2.  รักษาความสะอาดถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
    3.  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
    4.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    5.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    6.   ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
    7.   คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    8.   บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    9.   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย