ประวัติความเป็นมา

       ตำบลหนองไผ่แก้ว เดิมเป็นพื้นที่อยู่ในเขตปกครองของตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึงเรียกว่า  ตำบลหนองอิรุณ มีเนื้อที่ 105.72ตารางกิโลเมตร พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ มีป่าไม้ สัตว์ป่า ต่อมามีประชาชนอพยพเข้ามาทำกินมากขึ้น จึงแบ่งแยกการปกครองเพิ่มอีก 1ตำบล คือ ตำบลหนองไผ่แก้ว ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2531 ได้รับการยกฐานะเป็นตำบลหนองไผ่แก้ว มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 5 หมู่บ้าน ตำบลหนองไผ่แก้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอบ้านบึง 18 กิโลเมตร ประชาชนมีอาชีพทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์และการพาณิชย์ 
            ทิศเหนือ              ติดต่อกับ         ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง

            ทิศใต้                 ติดต่อกับ         ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง

            ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ         ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่

            ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ         ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง

       
          สภาตำบลหนองไผ่แก้วมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538  เนื่องจากมีรายได้ครบตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เมื่อเริ่มจัดตั้ง อบต.หนองไผ่แก้ว เป็นอบต. ชั้น4 จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  ปัจจุบันปรับขนาดเป็น อบต.ขนาดใหญ่  ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2555 

ตราเครื่องหมายประจำ อบต.และความหมาย
 abt1
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว พื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำไร่อ้อย จึงมีโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลและมีต้นไผ่ในพื้นที่บริเวณตำบลหนองไผ่แก้วเป็นจำนวนมาก 

คำขวัญประจำตำบลหนองไผ่แก้ว

เมืองเกษตรกรรม    เลิศล้ำอุตสาหกรรมน้ำตาล

ถิ่นฐานประเพณีวิ่งควาย   มากมายอ้อยรสหวาน   ตำนานต้นไผ่แก้ว