สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นายสรวีย์ ชนินทร์พงศ์ โทร. 086 828 5594
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว
นายสมชาย แก้วไกรเพชร์ โทร. 086 838 5275
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว
นางสาวสุกัญญา น้อยบัวงาม โทร. 081 571 6048
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว
นายกมล ธันยาวาท โทร. 089 750 5717
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว หมู่1
นายพิสิษฐ์ ธนบุญเกียรติ โทร. 084 214 4770
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว หมู่1
นายอนุชาติ เจนจิรวัฒนา โทร. 092 961 6669
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว หมู่3