อำนาจหน้าที่
     
อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
   
 

 อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2. หน้าที่ตามมาตรา 67 ดังนี้
            (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
            (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย
                 และสิ่งปฏิกูล

            (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
            (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
            (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
            (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
            (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
            (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
                 ให้ตามความจำเป็นและ สมควร
(ความเดิมในมาตรา 67 (8) ถูกยกเลิกและ
                 ใช้ความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา
14 และเพิ่มเติม (9) โดย มาตรา 15 ของ พ.ร.บ.
                 สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2542) ตามลำดับ)

3. มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
            (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
            (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
            (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
            (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
            (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
            (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
            (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
            (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
            (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
            (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
            (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
            (12) การท่องเที่ยว
            (13) การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจและหน้าที่่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มาตรา 16)
            (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
            (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
            (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
            (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
            (5) การสาธารณูปการ
            (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
            (7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
            (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
            (9) การจัดการศึกษา
            (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
            (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
                   ของท้องถิ่น

            (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
            (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
            (14) การส่งเสริมกีฬา
            (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
            (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
            (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
            (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
            (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
            (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
            (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
            (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

            (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ
                   และสาธารณสถานอื่นๆ

            (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
                   และสิ่งแวดล้อม

            (25) การผังเมือง
            (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
            (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
            (28) การควบคุมอาคาร
            (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
            (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ            ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
            (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศ
                   กำหนด

2. อำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1 ต้องดำเนินการตาม “แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2564 เวลา 11:38 ผู้เขียนโดย admin