วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     
วิสัยทัศน์/พันธกิจ วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   
 

 วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นเมืองน่าอยู่ที่พร้อมไปด้วยการสาธารณูปโภค

คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี "

 

พันธกิจ (Mission)

1.      พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น ตามหลักธรรมาภิบาล

2.      จัดให้มีการบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความจำเป็น เพียงพอ และสะดวก

3.      ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.      ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ในด้านเศรษฐกิจภายในชุมชน ด้านการเกษตร ด้านสังคมสังเคราะห์ และด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

 

5.      ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชม

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2564 เวลา 11:37 ผู้เขียนโดย admin