ประวัติความเป็นมา
     
ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมาของตำบล
   
 

 ประวัติความเป็นมาของ อบต.

          ตำบลหนองไผ่แก้ว เดิมเป็นพื้นที่อยู่ในเขตปกครองของตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึงเรียกว่า ตำบลหนองอิรุณ มีเนื้อที่ 105.72 ตารางกิโลเมตร พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ มีป่าไม้ สัตว์ป่า ต่อมามีประชาชนอพยพเข้ามาทำกินมากขึ้น จึงแบ่งแยกการปกครองเพิ่มอีก 1 ตำบล คือ ตำบลหนองไผ่แก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2531
ได้รับการยกฐานะเป็นตำบลหนองไผ่แก้ว

            สภาตำบลหนองไผ่แก้วมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 เนื่องจากมีรายได้ครบตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เมื่อเริ่มจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 4 จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ปัจจุบันปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2564 เวลา 11:35 ผู้เขียนโดย admin